Adatkezelési tájékoztató – AKTIVITÁS Közérdekű Nyugdíjas Szövetkezet

1. Általános tudnivalók

1.1. Jelen adatkezelési tájékoztató az AKTIVITÁS Közérdekű Nyugdíjas Szövetkezet által jelenleg nyújtott szolgáltatás (nyugdíjas munkavállalók biztosítása Partnercégei számára munkavégzés céljából) során felmerülő személyes adatkezelésre vonatkozik. Irányadó minden olyan jövőbeli szolgáltatás vonatkozásában is, amelyre a jelen adatkezelési tájékoztató alkalmazását írja elő.

1.2. Jelen adatkezelési tájékoztató rendelkezik az adatkezelés céljáról, a kezelt adatok köréről, az adatkezelés időtartamáról, az esetleges adatfeldolgozók köréről, illetve az adatok továbbításáról.

1.3. Az AKTIVITÁS Közérdekű Nyugdíjas Szövetkezet szolgáltatásának általános szerződési feltételei elválaszthatatlan részét képezik jelen adatkezelési tájékoztatónak, amely adatkezelési tájékoztató egyoldalúan módosítható, ám erről az érintetteket egyidejűleg tájékoztatni szükséges.

1.4. Az adatkezelés célja: az adatkezelő az érintett jelentkező személyes adatait az adatkezelő szerződéses partnerei részére történő nyugdíjas munkavállalók munkavégzés céljából történő biztosítása, kiközvetítése céljából kezelik.

1.5. Az adatkezelés jogalapja: a megadott adatok kezelése az érintett az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdésének a) pontja szerinti önkéntes hozzájárulásán alapul, mely hozzájárulást az érintett az internetes regisztrációkor ezen tájékoztató elfogadásával, valamint a jelentkezés ügyfélszolgálaton történő benyújtásával, eljuttatásával adja meg.

1.6. Az adatkezelés időtartama: az adatok kezelése kettő évig, vagy a hozzájárulás visszavonásáig tart. A hozzájárulás indokolás nélkül bármikor visszavonható. A hozzájárulást az érintett az adatkezelőnek megküldött nyilatkozatával bármikor visszavonhatja.

1.7. Adattovábbítás: az adatkezelő a megadott adatokkal kapcsolatban üzleti partnereik részére az adatkezelés célja érdekében végeznek adattovábbítást. Az érintett érdekében végzett adattovábbítás címzettjei – az adatkezelők üzleti partnerei – folyamatosan változnak, ezért ennek tételes megadása aránytalan nehézséggel járna. Az adatkezelő biztosítja az érintett részére, hogy korlátozza az adattovábbítás címzettjeinek körét és kizárja az adattovábbításból az érintett által megjelöl címzetteket.

1.8. Az adatok megismerése: az adatkezelés időtartama alatt, az adatkezeléssel érintett adatokat az adatkezelő munkatársai, feladatuk ellátáshoz szükséges ideig és mértékben ismerhetik meg.

2. Az adatkezelés jogalapja

2.1. Az érintett személyes adatainak AKTIVITÁS Közérdekű Nyugdíjas Szövetkezet általi kezelése az érintett önkéntes, befolyásoltságtól mentes hozzájárulásán alapul. Az érintett hozzájárulását az adatkezelési tájékoztató kifejezett elfogadásával adja meg. A törvény által előírt adatkezelések esetében csak tájékoztatja az érintettet.

2.2. Az AKTIVITÁS Közérdekű Nyugdíjas Szövetkezet tagja saját jogú, öregségi nyugdíjas, vagy nők esetén 40 év jogviszony után nyugdíjba vonuló munkavállaló lehet. Az AKTIVITÁS Közérdekű Nyugdíjas Szövetkezet nem ellenőrzi a hozzájárulás jogi megfelelőségét, azért a nyugdíjas munkavállaló felel.

2.3. Az AKTIVITÁS Közérdekű Nyugdíjas Szövetkezet a felvett személyes adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, illetve saját vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll, további külön hozzájárulás nélkül, valamint a felhasználó hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti.

3. Az adatkezelés elvei

3.1. Az AKTIVITÁS Közérdekű Nyugdíjas Szövetkezet a személyes adatok kezelését az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénnyel, valamint a vonatkozó adatvédelmi jogszabályokkal összhangban, az adatkezelési tájékoztatóban rögzített szabályoknak megfelelően kezeli.

3.2. Az AKTIVITÁS Közérdekű Nyugdíjas Szövetkezet kizárólag a céget álláskeresési céllal megkereső munkavállalók önkéntesen megadott személyes adatait kezeli.

3.3. Az AKTIVITÁS Közérdekű Nyugdíjas Szövetkezet az érintettek által megadott, illetve hozzáférhetővé tett személyes adatok biztonságát minden szükséges technikai és szervezési intézkedéssel megvédi, és olyan eljárási szabályt alakít ki, mely az adatkezelés teljes szakaszában biztosítja ezen adatok biztonságát.

3.4. A személyes adatok valódiságáért és pontosságért az érintett által történt megadás után az AKTIVITÁS Közérdekű Nyugdíjas Szövetkezet felel.

3.5. Az adatkezelési tájékoztatóban használt kifejezéseket az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény értelmező rendelkezései között meghatározott fogalmak szerint kell értelmezni.

3.6. Az interneten keresztül történő regisztráció során az érintett által megadott adatok valódiságáért, helyességéért és pontosságáért az adatkezelők nem felelnek.

4. Az érintettek jogai

Adatok módosítása, törlése, zárolása

4.1. Az érintett az adatkezelés időtartama alatt bármikor módosíthatja vagy kérelmezheti adatainak helyesbítését. Ezt a adatkezelési tájékoztatóban meghatározott módon és elérhetőségeken teheti meg.

4.2. Elutasítás esetén az AKTIVITÁS Közérdekű Nyugdíjas Szövetkezet a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban, vagy - az érintett hozzájárulásával - elektronikus úton közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait.

4.3. Az érintett szintén az adatkezelési tájékoztatóban meghatározott módon és elérhetőségeken keresztül kérheti személyes adatai törlését vagy zárolását.

4.4. Az érintett személyes adatait abban az esetben törli még az AKTIVITÁS Közérdekű Nyugdíjas Szövetkezet, ha kezelése jogellenes; az adatkezelés célja megszűnt; vagy az adatok tárolásának meghatározott határideje lejárt; illetve a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.

4.5. Zárolja a személyes adatot az AKTIVITÁS Közérdekű Nyugdíjas Szövetkezet, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit.

Tájékoztatás

4.6. Az érintett az adatkezelési tájékoztatóban megadott elérhetőségeken az adatkezelés tartama alatt jogosult tájékoztatást kérni az AKTIVITÁS Közérdekű Nyugdíjas Szövetkezet által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról.

4.7. Az AKTIVITÁS Közérdekű Nyugdíjas Szövetkezet az érintett kérelmére köteles tájékoztatást adni az érintettre vonatkozó az általa kezelt, illetve az általa megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatokról, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről, az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről, valamint az esetlegesen bekövetkezett adatvédelmi incidensről. A kérelem teljesítésére az AKTIVITÁS Közérdekű Nyugdíjas Szövetkezetnek a benyújtástól számított 25 nap áll rendelkezésére.

4.8. Szabálysértési hatóság, nyomozó hatóság, ügyészség, bíróság, más közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetve jogszabály felhatalmazása alapján más szervek megkereshetik az AKTIVITÁS Közérdekű Nyugdíjas Szövetkezetet adatok közlése, adatokba történő betekintés, azok átadása érdekében. Amennyiben a megkereső szerv az adatok körét pontosan megjelölte, az AKTIVITÁS Közérdekű Nyugdíjas Szövetkezet a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges személyes adatokat rendelkezésre bocsátja.

Tiltakozás személyes adat kezelése ellen

4.9. Az érintett az adatkezelési tájékoztatóban megadott elérhetőségen bejelentheti tiltakozását személyes adatainak kezelése ellen.

4.10. Ha az AKTIVITÁS Közérdekű Nyugdíjas Szövetkezet az érintett tiltakozást elfogadja, az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és az esetleges adattovábbítást is - megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére az érintett személyes adatát korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Jogorvoslati lehetőségek

4.11. Az érintett a személyes adatainak kezelésével kapcsolatos vélt jogsérelem esetén az illetékes törvényszékhez, a fővárosban a Fővárosi Törvényszékhez is fordulhat vagy vizsgálatot kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál.

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Tel./fax: +36 (1) 391-1400
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Web: http://naih.hu

5. Az adatkezelő:

AKTIVITÁS Közérdekű Nyugdíjas Szövetkezet

Az adatkezelő címe: 9022 Győr, Batthyány tér 6.

A kapcsolattartó személye: Marek József, az igazgatóság elnöke

A kapcsolattartó telefonos elérhetősége: +36-70-9464-417

A kapcsolattartó e-mail elérhetősége: marek.jozsef@aktivitas.hu


Kattintson ide a tájékoztató nyomtatható formában való letöltéséhez.


 
BRS Labor